تبلیغات
هفت گناه بزگ تصویر برداری دیجیتالی:
1. همه افراد یا سوژه در وسط تصویر قرار داده می شوند. بهتر است از درون چشمی به سوژه نگاه كنید ( ترس از چشمی نداشته باشید ) و یك تصویر زیبا را پیدا كنید . شما می توانید سوژه را نزدیك به مركز و در یك طرف كادر قرار دهید ودر طرف دیگر یك پسزمینه زیبا . فقط فراموش نكنید فاصله برای سوژه تنظیم باشد.
2. تب زوم :
هر برداشتی از سوژه با زوم كردن انجام می گیرد و یا در طول ضبط زومهای زیادی صورت میگیرد. بهتر است به سوژه نزیدك شوید وقبل از آغاز ضبط روی او زوم كنید و در طول فیلم برداری انگشتان خود را از دكمه زوم دور نگه دارید .
3. زاویه مرده :
همه صحنه ها از یك نقطه فیلم برداری شده اند.بهتر است قبل از فیلم برداری به دست كم سه نقطه مناسب جهت فیلم برداری فكر كنید و در لحظات مرده مكان خود را عوض كرده زاویه فیلم برداری را تغییر دهید .
4. رنگ آمیزی با دوربین :
از دوربین فیلم برداری به جای قلمو استفاده می شود . تصویربرداری از بالاترین قسمت چپ یا راست شروع شده در پایین ترین نقطه جهت مخالف پایان می یابد . از زوم پرهیز كنید . تصویر برداری با زاویه باز بسیار بهتر است .
5. فیلم برداری در تمامی لحظات در یك ارتفاع صورت می گیردعلارغم اینكه با كمی بالا و پایین بردن دوربین تصاویر بهتر خواهند شد.
6. صحنه های 2 یا 3 ثانیه ای و دیگر هیچ . این تصاویر غیر قابل فهم و كلیپ كردن هستند .هر صحنه را حداقل 15 ثانیه فیلم برداری كنید .
7. حالت ضد نور :
نور در پشت سوژه است در نتیجه فقط سایه آن روی صفحه دیده می شود . جای خود را تغییر دهید ویا از یك رفلكتور جهت روشن كردن سوژه استفاده كنید .